Μαθήματα και ECTS

Τα μαθήματα που προσφέρει το πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:

Ά Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Μάθημα ECTS
Πολιτισμική ετερότητα, εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα: κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις 8
Μεθοδολογία Έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 8
Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση: διεπιστημονικές προσεγγίσεις 8

Ά Εξάμηνο - Επιλογής

Μάθημα ECTS
Θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 6
Η διαχείριση της ετερότητας σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 6
Η πολιτισμική ετερότητα στη Λογοτεχνία 6

Β' Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Μάθημα ECTS
Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση: κοινωνιο-ψυχολογικές προσεγγίσεις 8
Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων 8
Διγλωσσία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 8

Β' Εξάμηνο - Επιλογής

Μάθημα ECTS
Κρίσιμα ζητήματα στη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 6
Κοινωνικο-πολιτισμικές παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 6
Ψυχολογική ανάπτυξη και μάθηση σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 6

Γ' Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης: Σχεδιασμός και Υλοποίηση εμπειρικής έρευνας 20
Πρακτική Άσκηση που αποσκοπεί στην επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών φοιτητών 10