Σχετικά με το πρόγραμμα

        Το παρόν Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη μετάδοση και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σκοποί του συνάδουν με τους σκοπούς και τη γενικότερη αποστολή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Παράλληλα, μέσω του παρόντος Π.Μ.Σ., επιδιώκεται η ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών στο Π.Τ.Δ.Ε. ειδικότερα και στο Δ.Π.Θ. γενικότερα καθώς και ο περιορισμός της διαρροής των νέων Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ:

 • επικεντρώνεται σε έναν τομέα αιχμής όλων των τύπων και βαθμίδων της εκπαίδευσης, αυτών της διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας

 • αποβλέπει στην προετοιμασία ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων και ερευνητών που θα στελεχώσουν εκπαιδευτικούς θεσμούς και ερευνητικά κέντρα

 • αποβλέπει στην προετοιμασία επαγγελματιών που θα πλαισιώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης.

        Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επαγγελματική και επιστημονική ενδυνάμωση και ανάπτυξη πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότη− τας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το εν λόγω Π.Μ.Σ., υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, επιχειρεί να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι διαφορετικές επιστημονικές παραδόσεις μελετούν και κατασκευάζουν το ζήτημα της πολιτισμικής ετερότητας καθώς και τους τρόπους τους οποίους προτείνουν για τη διαχείριση του.

Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

 1. στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης που αφορά στην κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η εκπαίδευση τόσο στη δημιουργία και την αναπαραγωγή των κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων όσο και στους τρόπους με τους οποίους γίνεται κατανοητός ο πολιτισμικά «άλλος».

 2. στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με παλαιότερους και σύγχρονους τρόπους διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση

 3. στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση, ώστε να είναι σε θέση να προωθούν με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο στρατηγικές που αφορούν στη διαχείριση της ετερότητας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και στην καλλιέργεια της πολιτισμικής ενημερότητας στους επιμορφούμενους ή τους μαθητές.

 4. στην επιστημονική ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να:

  • εξοικειωθούν με τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας στα παραπάνω πεδία

  • να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την ερευνητική μεθοδολογία και δεοντολογία, προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος

  • να υλοποιήσουν μια εμπειρική έρευνα στα γνωστικά πεδία της Παιδαγωγικής καθώς και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση:

 1. να αναλύουν με επιστημονικό τρόπο την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες και τις πολιτικές αποκλεισμού

 2. να αναλύουν με επιστημονικό τρόπο την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες και τις πολιτικές αποκλεισμού

 3. Να γνωρίζουν την ερευνητική μεθοδολογία και να διερευνούν με συστηματικό ζητήματα τρόπο ζητήματα που προκύπτουν στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

 4. να επεξεργάζονται με αποτελεσματικούς τρόπους ζητήματα πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης που προωθούν τον σεβασμό της διαφορετικότητας και την ισότητα ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες.